Home Profiel Bemiddeling Arbitrage Advies Services FAQ Contact
     
 

ARBITA FONDS VOOR ARBITRAGEKOSTEN - REGLEMENT

Bij een geschil van een klant dat vatbaar is voor arbitrage zal Arbita - wanneer er geen minnelijke regeling meer mogelijk is - het dossier klaarmaken om een arbitrageprocedure te starten. Er wordt dan ook onderzocht of het dossier in aanmerking komt voor de tussenkomst van het Arbita Fonds voor Arbitragekosten, hierna A.F.A.K. genoemd.

 Het A.F.A.K. dekt de kosten van een arbitrageprocedure met uitsluiting van 250,00 Euro. Deze 250,00 Euro is de eigen inbreng van de klant en te storten op rekening van het A.F.A.K., dan wel rechtstreeks aan de arbitragecommissie of arbiter(s). De arbitrageprocedure vangt pas aan op het moment dat de volledige arbitragekost voldaan is.

 Bij weigering van tussenkomst door het A.F.A.K. dient de klant zelf in te staan voor de betaling van de arbitragekosten indien hij of zij beslist om alsnog de arbitrageprocedure op te starten. In elk geval zal de tussenkomst van het A.F.A.K. beperkt zijn tot maximaal 15.000,00 EUR per arbitragedossier ter dekking van de arbitragekosten.

 Het A.F.A.K. is een creatie van ARBITA CVBA en maakt er een onderdeel van uit. Het heeft als doel de arbitragekosten voor de klanten van Arbita te beperken tot een eigen inbreng van 250,00 Euro zodat zij niet de volledige arbitragekosten dienen te betalen. In geen geval kan er tussenkomst zijn van het A.F.A.K. wanneer de klant zijn of haar lidgeld aan Arbita Bovendien zal onder meer in geval van manifeste oninvorderbaarheid en/of kennelijke ongegrondheid er geen tussenkomst van het A.F.A.K. zijn. De eventuele tussenkomsten van het A.F.A.K. worden geregeld door de voorwaarden en uitsluitingen die opgenomen zijn in onderhavig reglement.

 Het AFAK beslist autonoom en op basis van elk individueel dossier of er een tussenkomst wordt verleend, zonder dat zij haar beslissing expliciet dient te motiveren. Tegen deze beslissing staan geen voorzieningen in rechte open.

 Het AFAK kan enkel tussenkomst verlenen inzake dossiers naar Belgisch Recht op Belgisch grondgebied. Verder kan zij enkel tussenkomen in dossiers van handelsrechtelijke aard die niet de openbare orde raken en die bovendien tevens vatbaar zijn voor geschillenbeslechting middels arbitrage.

 De klant aanvaardt dat in geval van gedeeltelijke of gehele succesvolle invordering de tussenkomst van A.F.A.K. een bijzonder voorrecht geniet in de gehele schuldvordering en dat deze dan ook voor alle andere kosten en/of afrekeningen, dient te worden terugbetaald.

 Er kan geen beroep gedaan worden op A.F.A.K. :

§   Bij geschillen die niet vatbaar zijn voor arbitrage

§   Bij buitencontractuele geschillen

§   In geval van kennelijk onvermogen of manifeste oninvorderbaarheid

§   Bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillissement of WCO, alsmede in een geschil gedurende de tijd dat de klant in faillissement of WCO  verkeert.

§   In geschillen over industriėle en intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht, met uitzondering van geschillen over de handelsnaam of domeinnaam

§   In geschillen over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals subsidies

§   Bij het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder niet begrepen, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen

§   In geschillen over bodemverontreiniging

§   In geschillen over het aantrekken en beheren van bedrijfskapitaal of het verschaffen van zekerheid

§   In geschillen waarbij en  voor zover de klant aanspraak kan maken op behartiging van zijn belangen krachtens de tussenkomst van een verzekering

 

Het A.F.A.K. zal haar tussenkomst terugvorderen van de klant wanneer:

§   Deze rechtstreeks gelden ontvangen heeft van zijn tegenpartij

§   Deze manifest ter kwader trouw is gebleken in de voorstelling van de feiten in het dossier

§   Deze om eender welke reden het dossier onttrekt aan Arbita of laat stopzetten

§   Deze in de loop van het geschil geen klant meer is van Arbita

 
 
 
  2005 © Copyright by Arbita. All rights reserved.